Starta företag

Lämna anbud vid offentliga upphandlingar

Som företagare är det en ständig kamp att hitta nya kunder och nya marknader. Något som ofta glöms bort är möjligheten att sälja sina tjänster eller produkter till det offentliga, det vill säga till statliga och kommunala verksamheter.

Nålsögat är trångt men de företag som lyckas med att bli leverantörer till dessa typer av verksamheter får en trygg och stabil kund under en bestämd tidsperiod. Dessutom finns det ofta goda möjligheter att därefter delta i andra upphandlingar och få ytterligare kunder inom det offentliga. För många företag är offentliga verksamheter den stora inkomstkällan och något som kanske kan vara intressant även för ditt företag.

Kort om offentlig upphandling

När offentliga verksamheter ska köpa in tjänster eller produkter är huvudregeln att detta måste ske i form av en offentlig upphandling. Enkelt förklarat innebär detta att det måste ske en publik upphandling. I denna upphandling har alla företag möjlighet att lämna anbud varefter det företag som presenterar det lägsta priset får uppdraget. I regel gäller uppdraget ett visst antal år och därefter måste en ny upphandling göras.

Anlita en advokat vid offentlig upphandling

Regelverket för offentliga upphandlingar är mycket komplicerat och det ställs hårda krav på de anbud som företagen lämnar in. Uppfylls inte dessa krav kommer anbudet inte ens att beaktas. Det är få företag som behärskar upphandlingsreglerna i detalj, framför allt mindre företag. De flesta företag väljer därför att anlita en advokat som är specialiserad på offentlig upphandling när ett anbud ska ges in.

Vid valet av advokat och advokatbyrå, som ska hantera företagets offentliga upphandlingar, är det viktigt att välja en advokat med såväl kunskap som gedigen erfarenhet från detta område inom juridiken. Lagstiftningen är komplex och det är inte möjligt för en ensam och allmänpraktiserande advokat att hålla sig uppdaterad med avseende på allt som sker, till exempel i form av nya regler men även domstolspraxis.

Sälj även till andra länder

Regelverket för offentlig upphandling är i stora delar detsamma inom alla EU- länder. Det är dessutom inte möjligt för en myndighet i EU-land att endast låta företag från det egna landet lämna anbud vid offentliga upphandlingar. Det innebär att när ditt företag väl har skapat rutiner och erhållit tillräcklig kunskap vad avser upphandlingar kan företaget även lämna anbud i andra EU-länder. Det förutsätter självfallet att företaget kan leverera vad som efterfrågas men om så är fallet är det en enorm marknad om öppnar sig för ditt företag.